Viti i Fletores Zyrtare: 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020
Nr.Fletores Zyrtare:
Aktet e Fletores Zyrtare - Nr.63, viti 2001
    Shfuqizimin si antikushtetues te vendimeve nr.257, date 14.7.2000 te Gjykates se Rrethit Gjyqesor Fier, nr.166, date 10.10.2000 te Gjykates se Apelit Vlore dhe nr.51, date 26.1.2001 te Kolegjit Penal te Gjykates se Larte   
  Vendim i GJK, Nr.205, Dt.Aktit:24.12.2001, Dt.Miratimit:24.12.2001, Flet.Zyrtare Nr.63, Faqe:1947    Përmbajtja ( HTML  - DOC )
 
    Shfuqizimi si antikushtetues i vendimeve nr.863, date 23.9.1999 te Kolegjit Administrativ te Gjykate se Larte dhe nr.R-15, date 21.12.2000 te Kolegjit Seleksionues te Kolegjeve te Bashkuara te Gjykates se Larte.   
  Vendim i GJK, Nr.198, Dt.Aktit:19.12.2001, Dt.Miratimit:19.12.2001, Flet.Zyrtare Nr.63, Faqe:1947    Përmbajtja ( HTML  - DOC )
 
    Shfuqizimi si i papajtueshem me Kushtetuten i pikave 5, 6 e 7 te udhezimit nr. 1, date 23.2.1999 "Per kriteret e zbatimit te vendimit te Keshillit te Ministrave nr. 666, date 26.10.1998 "Per disa masa lidhur me procesin e likujdimit te ndermarrjeve e te varesise se ish Agjencise Qendrore te Ristrukturimit dhe Privatizimit te Ndermarrjeve Bujqesore", nxjerre prej Ministrise se Bujqesise dhe Ushqimit, Ministrise se Ekonomise Publike e Privatizimit, si dhe Agjencise Kombetare te Privatizimit.   
  Vendim i GJK, Nr.206, Dt.Aktit:24.12.2001, Dt.Miratimit:24.12.2001, Flet.Zyrtare Nr.63, Faqe:1951    Përmbajtja ( HTML  - DOC )
 
    Shfuqizimi si antikushtetues i vendimeve nr.401, date 25.04.2001 te Kolegjit Civil te Gjykates se Larte dhe nr.X-4, date 24.7.2001 te Kolegjit Seleksionues te Gjykates se Larte.   
  Vendim i GJK, Nr.207, Dt.Aktit:24.12.2001, Dt.Miratimit:24.12.2001, Flet.Zyrtare Nr.63, Faqe:1953    Përmbajtja ( HTML  - DOC )
 
    Papajtueshmeria me Kushtetuten dhe me marreveshjet nderkombetare e paragrafit te dyte dhe te trete te nenit 4 te ligjit nr.8655, date 31.7.2000 "Per disa ndryshime ne ligjin nr.8410, date 30.9.1998 "Per radion dhe televizionin publik e privat ne Republiken e Shqiperise" .   
  Vendim i GJK, Nr.208, Dt.Aktit:24.12.2001, Dt.Miratimit:24.12.2001, Flet.Zyrtare Nr.63, Faqe:1955    Përmbajtja ( HTML  - DOC )
 
    Shfuqizimi si antikushtetues i vendimit nr.1305, date 10.11.2000 te Kolegjeve te Bashkuara te Gjykates se Larte.   
  Vendim i GJK, Nr.209, Dt.Aktit:24.12.2001, Dt.Miratimit:24.12.2001, Flet.Zyrtare Nr.63, Faqe:1956    Përmbajtja ( HTML  - DOC )
 
© 2020 INTECH+ sh.p.k. Të gjitha të drejtat janë të rezervuara.